Podmínky použití

Ty následující Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny služby, které Liberation Express GmbH na internetové stránce https://www.Liberation-express.cz/ (následovně „Liberation-express“) nabízí.

1. Předmět smlouvy

Liberation-Express je telemedicínská platforma, se kterou je možné, že uživatel může zažádat o znalecký posudek podle číslice 80 (sazebník poplatků pro lékaře) od jednoho kooperačního lékaře od Liberation-Express. Obsah znaleckého posudku je zhodnocení lékaře podle jeho volného uvážení, jestli existuje nemožnost očkování z důvodů alergie proti jednotlivému nebo všem složkám Covid-19-vakcín. Jestliže se nemůže alergie najisto vyloučit, může ten lékař vystavit jedno předběžné potvrzení o nemožnosti očkování na dobu až do 6 měsíců a současně doporučit odborné ověření u alergologa. To vystavení znaleckého posudku se vyúčtuje podle platného sazebníku pro lékaře, s jednoduchou hodnotou 20,00 Euro

2. Uzavření smlouvy

1. To uzavření smlouvy o zprostředkování vyhotovení znaleckého posudku jedním partnerským lékařem od Liberation-Express se uskuteční výhradně mezi Clinigo GmbH a tím uživatelem, přičemž se on na té, tím Clinigo GmbH provozované, web stránce www.Liberation-express.cz zaregistruje.
2. Ta smlouva o zhotovení znaleckého posudku se uskuteční výhradně mezi tím uživatelem a tím od Liberation-Express zprostředkovaným lékařem, Tím, že ten uživatel, přes platformu Liberation-Express, zaeviduje údaje k jeho stáří, k jeho pohlaví, jakož i údaje k jeho identitě má ten lékař všechny potřebné informace k vyhotovení znaleckého posudku
3. Uživatel vysvětlí souhlas s tím, že ty od uživatele evidované údaje se smí ukládat a zpracovávat, a předávat na kooperační lékaře od Liberation-Express.
4. Uživatel zbaví lékaře, který znalecký posudek vyhotoví, tak od jeho mlčenlivosti, že se ten znalecký posudek smí přes Liberation-Express na uživatele zaslat a uložit.
5. Ten uživatel je povinen, uvádět pravdivé údaje k jeho identitě a legitimovat se s uvedením čísla jeho průkazu, jeho poštovní adresy, emailové adresy a jeho čísla mobilu.
6. Jedna další legitimace se dosáhne jeho postupem placení, jelikož je platba jen možná přes vlastní sporožirový účet nebo kreditní kartou, aby tím mohla být kdykoliv zjištěna ta skutečná identita uživatele.
7. Ten znalecký posudek, popř. to potvrzení o nemožnosti očkování není přenosné a platí jen pro uživatele.

3. Právo na odvolání a poučení

1. Uživatelé nemají právo tu, s Liberation-Express, jakož i s tím lékařem uzavřenou smlouvu odvolat.
2. U toho, jedním lékařem uzavřeným, individuálním znaleckým posudkem, se jedná o jednu, na osobní okolnosti spotřebitele přizpůsobenou službu, která se jinak nedá použít.

4. Platba

1. Uživatel platí za to vyhotovení znaleckého posudku, podle platného sazebníku poplatků pro lékaře (GOÄ) podle číslice 80, jednorázově 20,00 Euro, včetně DPH.
2. Ta platba se provede přes platebního poskytovatel služeb Mollie. K tomu účelu musí uživatel uvést emailovou adresu a v závislosti k jeho zvolenému způsobu platby i jeho údaje ke kreditní kartě a k jeho bankovnímu účtu. Platby v hotovosti nejsou možné.

5. Záruka poskytovatele

1. Liberation-Express nepřevezme žádnou záruku za množství nebo kvalitu těch, od lékařů provedených služeb, jakož i za ty od uživatele uvedené údaje.
2. Liberation-Express ručí ve všech případech smluvní a mimosmluvní záruky při úmyslu a hrubé nedbalosti podle ustanovení zákonných předpisů na náhradu škody a náhradu zbytečných výdajů.
3. V ostatních případech ručí Liberation-Express – když není v číslici 4 odchylně sjednáno – jen při porušení smluvní povinnosti, jejíž splnění to správné provedení smlouvy pouze umožní a na její splnění smí uživatelé pravidelně důvěřovat (tzv. kardinální povinnost), a to omezeně za náhradu předvídané a typické škody. Ve všech ostatních případech je naše ručení, s výhradou nařízení v číslici 4, vyloučené.
4. Ručení té Liberation-Express za škody ze zranění života, těla nebo na zdraví a podle zákona odpovědnosti za výrobek zůstane od těch výše uvedených omezení ručení a výluk nedotčené.
5. Výše uvedená omezení platí i ve prospěch zákonných zástupců a pomocníků splnění té Liberation-Express, kdyby se ty nároky měly přímo proti nim uplatňovat.

6. Smluvní jazyk, uložení smluvního textu

1. Jako smluvní jazyk je k dispozici výhradně němčina.
2. Před ukončením užívací smlouvy se můžou ty užívací podmínky a to vysvětlení o ochraně dat tlakovou funkcí na browseru vytisknout nebo elektronicky uložit. Uložení textu smlouvy se z naší strany neprovede.

7. Změny těchto užívacích podmínek.

1. Liberation-Express usiluje ty nabízené služby a produkty neustále dále vyvíjet, vylepšovat a je technickému rozvoji přizpůsobit a zákazníkům nabízet inovativní služby. Aby se ty výsledné nové organizátorské a procesuální požadavky splnili, eventuální přeměny těch práv a povinností těch smluvních stran odpovědně vypodobnily, a tomu právnímu vývoji a zákonné situaci přizpůsobily, může Liberation-Express méně důležitá ustanovení těchto užívacích podmínek v jednom, pro toho testovaného, v únosném rámci, změnit, jestliže tato změna nevede ke změně smluvní struktury.

8. Ochrana dat

1. Ten poskytovatel respektuje zákonná ustanovení k ochraně dat. Ta ustanovení k ochraně dat jsou k dispozici pod www.Liberation-express/datenschutz.php.

9. Závěrečná ustanovení

1. Ty strany souhlasí s tím, že změny a doplňky těchto AGB platí jen písemně a že se nedomluví žádné ústní dohody.
2. Kdyby byly, nebo budou, jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstává ta platnost těchto smluvních podmínek ostatně nedotčena. To neplatné ustanovení se má potom nahradit nařízením, které tomu hospodářskému stanovení cíle těch stran přijde nejblíže, příslušně platí, když ty smluvní podmínky obsahují mezery.
3. Platí výhradně právo Německé spolkové republiky při výluce UN kupního práva. Když je ten uživatel spotřebitel a je v době jeho objednávky termínu v jedné cizí zemi, zůstává to uplatnění nutných právních předpisů té země, od té, ve větě 1 určené právní volby, nedotčené.
4. Jestliže se u smluvního partnera jedná o obchodníka, juristickou osobu veřejného práva nebo o veřejně-právní zvláštní majetek, je soudní příslušnost pro všechny spory ze smluvních poměrů mezi uživatelem a nabízejícím Hamburg.


Stav 21.12.2021
Uzavřít X

Ta URL té internetové stránky byla do tvého mezi odkladu okopírovaná.

Vlož jí teď jednoduše přímo do tvých -Media- kanálů

Instagram Facebook Pinterest Tiktok Twitter